سلام ای ناله بارون سلام ای چشمای گریون سلام روزای دل کردن هنوزم دوستش دارم